Beleggingscategorieën

Op deze pagina vindt u een korte omschrijving van de verschillende beleggingscategorieën.

Aandelen

Aandelen zijn eigendomsrechten in een onderneming. Alle aandeelhouders samen zijn economisch eigenaar van de betreffende onderneming. In tegenstelling tot obligaties, geven aandelen geen recht op een vaste uitkering zoals een rentevergoeding. Het rendement op aandelen bestaat uit het periodiek uit te keren deel van de winst van de onderneming, dit heet het dividend. Daarnaast zal rendement behaald worden uit de koerswinst van het aandeel. Het risico op aandelen is groter dan op obligaties. Tegenover het hogere risico staat wel een hoger verwacht rendement. Het pensioenfonds belegt wereldwijd in beursgenoteerde aandelen.

> Lees ook het artikel Beleggingen belicht: aandelen uit ons magazine SPOV Nieuws. 

Private equity
Private equity is het beleggen in aandelen die niet genoteerd staan aan een beurs. Doordat private equity niet beursgenoteerd is, is deze beleggingscategorie minder liquide dan beursgenoteerde aandelen. De beleggingen in deze categorie zijn daarom beperkt. Dit komt omdat een private equity belegging moeilijker op de korte termijn tegen een redelijke prijs verkocht kan worden. Daarom liggen voor de belegger in private equity de geïnvesteerde bedragen vaak voor 10 jaar vast. Tegenover de lagere liquiditeit staat wel een hoger verwacht rendement dan voor beursgenoteerde aandelen.

Staatsobligaties
Staatsobligaties zijn leningen uitgegeven door nationale overheden. Door de uitgifte van staatsobligaties kunnen overheden een deel van hun uitgaven financieren. Een belegger in staatsobligaties ontvangt als vergoeding rente. Daarnaast zal afhankelijk van de ontwikkeling van de rente een koerswinst of een koersverlies worden behaald. Als de (staats)rente stijgt dan daalt de koers van een staatsobligatie en als de rente daalt dan stijgt de koers van een staatsobligatie.

Bedrijfsobligaties
Bedrijfsobligaties zijn leningen die zijn uitgegeven door ondernemingen. Door de uitgifte van bedrijfsobligaties kunnen ondernemingen aan financiering komen om bijvoorbeeld investeringen te doen of schulden te herfinancieren. Een belegger in bedrijfsobligaties ontvangt als rendement een rentevergoeding. De rentevergoeding kent in vergelijking met de staatsrente een extra opslag als vergoeding voor het hogere risico. De kans op faillissement van bedrijven is traditioneel groter dan de kans op wanbetaling van een nationale overheid. Naast de rentevergoeding zal afhankelijk van de ontwikkeling van de rente een koerswinst of een koersverlies worden behaald, net zoals bij staatsobligaties.

High Yield

High yield obligaties zijn leningen die uitgegeven zijn door bedrijven met een relatief hoog rendement en een lage kredietwaardigheid. Omdat deze leningen meer risico hebben (de kans bestaat dat de lening niet wordt terugbetaald of dat de onderneming/overheid intussen failliet gaat) is de verwachte rentevergoeding ook hoger dan die van de minder risicovolle bedrijfsobligaties. 

Emerging Markets Debt (EMD)
Emerging Markets Debt zijn leningen die zijn uitgegeven door nationale overheden en soms door bedrijven in de opkomende economieën. De rentevergoeding op deze obligaties is meestal hoger dan op staatsobligaties uitgegeven door volwassen landen. Deze hogere rente is een vergoeding voor het hogere risico van Emerging Markets Debt. Zo kunnen bijvoorbeeld de politieke risico’s in de opkomende economieën hoger zijn.

Hypotheken
Hypotheken zijn leningen verstrekt aan particulieren ter financiering van woningen. Het te kopen vastgoed dient als onderpand voor de geldgever. Voor het pensioenfonds is deze beleggingscategorie beperkt tot Nederlandse woninghypotheken. De aantrekkelijkheid van de beleggingscategorie hypotheken ligt in het extra rendement boven staatsobligaties. Het risico wordt gereduceerd door het onderpand van de woning.

Vastgoed

Het grootste gedeelte van de vastgoedbeleggingen in de portefeuille bestaat uit directe investeringen in woningen, winkels, kantoren, kinderdagverblijven en bedrijfspanden in Nederland. Het totale rendement op Nederlands vastgoed bestaat uit de huuropbrengsten en uit de waardeontwikkeling van het vastgoed. Tevens wordt een deel belegd in vastgoedfondsen. 

Grondstoffen
Met grondstoffen wordt bedoeld het beleggen in natuurlijke grondstoffen zoals olie, goud, koper, zilver maar ook in agrarische producten als graan en maïs. Het pensioenfonds koopt de grondstoffen niet zelf, maar maakt gebruik van afgeleide producten (zogenaamde swaps of futures) bij het beleggen in grondstoffen.

Actieve maatschappelijk verantwoord beleggen portefeuille
Voor deze portefeuille worden onder andere beleggingen geselecteerd die naast een goed verwacht rendement ook een positief maatschappelijk effect in bredere zin hebben. Wij concentreren ons hierbij op beleggingen waarmee een duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden wordt nagestreefd. Ook bedrijven die de productie van duurzame energie bevorderen kunnen in de portefeuille worden opgenomen. Overigens worden beleggingen ook in de opportunityportefeuille niet alleen beoordeeld op ‘duurzaamheid’, maar ook op rendementsverwachtingen.

Op dit moment belegt SPOV in microfinancieringsfondsen en in financieringsinstellingen voor het midden- en kleinbedrijf in opkomende markten. Wij hebben bijvoorbeeld een positie in de volgende fondsen:
> Annona Sustainable Investment Fund
> Actiam Institutional Microfinancing Fund II en III
> Actiam Small and Medium Sized Enterprises Finance Fund

Op dit moment heeft SPOV  0.5% van de totale portefeuille toegezegd aan verschillende fondsen welke bijdragen aan een duurzame maatschappelijke ontwikkeling met een aantrekkelijk verwacht rendement.

Naar boven

 Contact

> Neem contact met ons op
Volg ons via:

 Vraag het Jaquelina