Risicoprofiel

Voordat wordt belegd, is bepaald welke risico’s het pensioenfonds wil en kan lopen. Dit noemen we een risicoprofiel. Binnen dit vastgestelde risicoprofiel ontwikkelt het fonds een beleggingsbeleid dat erop gericht is een optimaal rendement te behalen.

Uiteindelijk is voor het bepalen van het beleggingsbeleid het vastgestelde risicoprofiel het uitgangspunt. Bij het vaststellen van een risicoprofiel wordt bijvoorbeeld een afweging gemaakt tussen een zo laag mogelijke kans op onderdekking en een zo hoog mogelijke kans op indexatie.

Factoren die een belangrijke rol spelen bij het bepalen van het risicoprofiel zijn onder andere de samenstelling van het deelnemersbestand, de indexatieambitie en de inkomsten uit de pensioenpremies. Ook wordt er rekening gehouden met de eisen die De Nederlandsche Bank stelt aan de solvabiliteit van het pensioenfonds.

 Contact

> Neem contact met ons op
Volg ons via:

 Vraag het Jaquelina