Uitgangspunten en criteria van MVB

Het maatschappelijk verantwoord beleggen beleid van SPOV is gestoeld op vier door het fonds geformuleerde prioriteiten. Deze prioritieten zijn: mensenrechten, kinderarbeid, milieu en topbeloningen. Deze onderwerpen krijgen waar nodig extra aandacht van het fonds tijdens de selectie van bedrijven en in de dialoog. Natuurlijk houden wij naast deze prioriteiten ook rekening met andere onderwerpen. In ons MVB-beleid sluiten wij aan bij de belangrijkste internationale afspraken die zijn vastgelegd door de Verenigde Naties. Hieronder zetten we de belangrijkste uitgangspunten en criteria op een rij. Voor de beoordeling op het gebied van corporate governance (organisatie en toezicht bij ondernemingen) hanteren we een eigen code. 

Global Compact - regels voor ondernemingen
Bij de beoordeling van de duurzaamheid van de bedrijven waarin we beleggen of overwegen te beleggen, gaan we uit van enkele criteria zoals de Verenigde Naties die heeft geformuleerd. Het belangrijkste document op gebied van maatschappelijke verantwoord ondernemen dat is voortgebracht door de VN is de Global Compact. De Global Compact bevat 10 principes op gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieubescherming en corruptiebestrijding. Wereldwijd hebben ruim 9.000 bedrijven zich aangesloten bij Global Compact. De verdragen die aan Global Compact ten grondslag liggen, zoals de Universele verklaring van de Rechten van de Mens, zijn geratificeerd door veel landen, waaronder ook veel ontwikkelingslanden en opkomende markten. Dat is belangrijk omdat juist in deze landen ethische problemen relatief vaker voorkomen.
Bedrijven waarin wij beleggen dienen zich te houden aan de principes van de Global Compact. We beoordelen ook bedrijven die niet zijn aangesloten bij Global Compact aan de hand van de tien principes. Bij de selectie van beleggingen kijken we niet zozeer of de bedrijven zijn aangesloten bij Global Compact, maar wel of ze zich houden aan de principes ervan.

UN Guiding Principles for Business and Human Rights en OESO richtlijnen voor multinationale ondernemingen – regels voor ondernemingen
Zowel de UN Guiding Principles for Business and Human Rights, opgesteld door speciaal gezant van de Verenigde Naties John Ruggie, als ook de OESO richtlijnen voor multinationale ondernemingen, zijn een verdiepingsslag op de Global Compact. De Guiding Principles zijn internationaal geaccepteerde principes voor het bedrijfsleven op het gebied van mensenrechten. De OESO richtlijnen bieden handvatten voor bedrijven om om te gaan met kwesties gerelateerd aan verantwoord ondernemen en sociale verantwoordelijkheid; waaronder bijvoorbeeld mensenrechten, milieu, corruptiebestrijding, consumentenbelangen en belastingontduiking. SPOV gebruikt zowel de Guiding Principles als de OESO richtlijnen als extra houvast in de selectie van en de dialoog met ondernemingen.

United Nations Principles for Responsible Investment (PRI) - regels voor beleggers
In het verlengde van Global Compact, dat zich vooral richt op bedrijven zelf, hebben de Verenigde Naties ook een aantal principes geformuleerd voor beleggers. Dit zijn de zogeheten Principles for Responsible Investment. SPOV onderschrijft ook dit verdrag, wat ons helpt om verantwoord beleggen te integreren in ons beleid. In het kader van de PRI rapporteren wij op jaarlijkse basis over ons MVB beleid en de implementatie hiervan in onze beleggingen. 

Code voor corporate governance
Corporate governance gaat over de wijze waarop ondernemingen worden bestuurd en de manier waarop het toezicht op het bestuur is georganiseerd. Het vormt een belangrijk onderwerp binnen ons beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen. SPOV heeft een eigen corporate governance code geformuleerd, die bestaat uit acht principes waarop we ons stembeleid als aandeelhouder baseren. Ook spreken wij bedrijven aan op basis van deze code. Deze code sluit aan bij belangrijke internationale en Nederlandse codes op dit gebied. Het gaat daarbij met name om het beschermen van de belangen van de aandeelhouders, bijvoorbeeld door de plicht hen tijdig en volledig te informeren en stemrecht te geven, maar ook om een verantwoorde inrichting van bestuur en toezicht bij de onderneming en transparantie daarover. Natuurlijk moeten ondernemingen zich ook houden aan alle wettelijke regels in de gebieden waarin zij actief zijn.

 Vraag het Jaquelina

 Contact

> Neem contact met ons op
Volg ons via: