Enter Title

Minimaliseren

Hoe waardevast is uw pensioen? 

Het bestuur streeft ernaar om de opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten waardevast te houden. Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen jaarlijks meegroeit met de algemene prijsstijging. Dat noemen we indexeren of toeslagverlening. Het bestuur besluit ieder jaar of en hoeveel uw pensioen wordt verhoogd. Of een verhoging plaats kan vinden is onder andere afhankelijk van de financiële positie van het fonds. Een verhoging kan alleen plaatsvinden als het aannemelijk is dat deze verhoging jaar na jaar toegekend kan worden.  

Wij kijken naar de stijging van de prijzen over de periode van 30 september tot 30 september van het voorafgaande jaar. 

Wanneer de beleidsdekkingsgraad op 31 oktober lager is dan 110% dan worden de pensioenen niet verhoogd. Het bestuur hanteert onderstaande tabel om te besluiten of de pensioenen wel of niet verhoogd worden:

Beleidsdekkingsgraad
Indexatie
Lager dan 110% Geen verhoging mogelijk
Tussen 110% en 121,9%* Gedeeltelijke verhoging mogelijk
Boven 121,9%* Volledige verhoging mogelijk


 
*Deze stand (oktober 2019) is afhankelijk van de marktrente. We berekenen ieder jaar deze stand.

Als de beleidsdekkingsgraad voldoet aan de wettelijke eisen van incidentele toeslagverlening, dan kan het bestuur besluiten om (binnen de geldende belastingregels) een extra verhoging toe te kennen. Dit betreft gemiste verhogingen die vanaf 1 januari 2016 niet of niet volledig zijn toegekend.

 
SPOV heeft uw pensioen de afgelopen vijf jaar als volgt verhoogd:

Jaar Uw pensioen
ging omhoog
De prijzen
gingen omhoog
Gemiste
verhoging
2020 0,0% 1,64% 1,64%
2019 0,14% 1,47% 1,33%
2018  0,0%  1,47% 1,47%
2017 0,0% 0,0% 0,0%
2016 0,0% 0,39% 0,39%


Eerder verleende verhogingen geven geen recht op verhoging in de toekomst.


 Contact

> Neem contact met ons op
Volg ons via:

Volg het Spoorwegpensioenfonds op facebook

 Vraag het Jaquelina