polder

Aansluiten bij het pensioenfonds

Aansluiten bij Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer
De Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer (SPOV) is het niet-verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfonds voor ondernemingen binnen de bedrijfstak Openbaar Vervoer. Artikel 8 van de statuten bepaalt onder welke voorwaarden een onderneming wordt gerekend tot de bedrijfstak Openbaar Vervoer. De werkingssfeer is omschreven in artikel 3 sub c van de statuten.

Het bestuur heeft als beleid met betrekking tot de toelating van ondernemingen dat als voorwaarde wordt gesteld dat gelijktijdig met toetreding tot SPOV ook toetreding plaatsvindt bij de Stichting Vervroegde Uittreding Openbaar Vervoer (SVUOV). SVUOV voert de financiering van het overgangsrecht behorend bij de pensioenregeling van SPOV uit.

Procedure toetreding
Als u wenst toe te treden tot Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer, dan kunt u daarvoor een verzoek indienen bij het bestuur.

Het toetredingsverzoek dient een aantal elementen te omvatten:
• de argumenten voor toetreding
• een korte omschrijving van de historie
• de toekomstplannen van de onderneming
• het aantal personeelsleden en de eventueel te verwachten groei of krimp
• (de te volgen) arbeidsvoorwaarden
• de statutaire en feitelijke omschrijving van de bedrijfsactiviteiten (recent uittreksel Kamer van Koophandel, eventuele oprichtingsakte)

Daarnaast verzoeken wij u ons te informeren over:
• al dan niet bestaan van een lidmaatschap van een werkgeversvereniging
• een eventuele verplichtstelling / ontheffing bij een bedrijfstakpensioenfonds

Toetreding geschiedt voor alle werknemers van een onderneming.

Premiedepot
Bij toetreding tot het fonds betaalt de werkgever eenmalig twee maanden extra premie. Naast het premiedepot moet er een bankgarantie aan het fonds verstrekt worden van twee maal de maandpremie.

Besluit Bestuur
Het bestuur stelt de desbetreffende onderneming op de hoogte van de beslissing. Bij een positieve beslissing, ontvangt u vervolgens de toetredingsovereenkomst.

Bij toetreding en zolang de onderneming is aangesloten geldt het uitvoeringsreglement.

 Contact

> Neem contact met ons op
> Contactformulier
> Volg ons via:
 Volg SPOV op facebook  

 Vraag het Jaquelina