rekenmachine

Administratie en gegevensbeheer

Voor de administratie bij het pensioenfonds is het van belang dat gegevens van uw werknemers worden aangeleverd. Met uw gegevens kunnen wij de werknemer periodiek informeren over zijn pensioenrechten.

De werkgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van alle voor de uitvoering van de pensioenregeling noodzakelijke gegevens. De levering van gegevens kan uitsluitend volgens het door SPF Beheer bv vastgestelde format. Uiteraard willen wij u hierbij helpen.

Accountantsverklaring
Jaarlijks levert u als werkgever een accountantsverklaring aan. Deze accountantsverklaring houdt een verklaring in van de juistheid en volledigheid van de premiegrondslagen, de verschuldigde en afgedragen premies over het voorgaande kalenderjaar. De standaardtekst voor de accountantsverklaring kunt u hier downloaden. De accountantsverklaring dient vóór 1 april van ieder jaar in ons bezit te zijn. De kosten van deze accountantsverklaring zijn voor rekening van de werkgever.

Na ontvangst van de verklaring zal er door ons een eindafrekening over de premie van voorgaand jaar worden vastgesteld.

Boete bij niet tijdige aanlevering
Bij niet tijdige aanlevering van de  accountantsverklaring wordt een boete opgelegd. Deze boete bedraagt 1% per maand over de definitief vastgestelde verschuldigde premie over het afgelopen kalenderjaar. Dit wordt berekend vanaf 1 april en wordt afgerond op hele maanden tot en met de maand waarin de accountantsverklaring wordt ontvangen. De te betalen boete is gemaximeerd op € 2.500,00 of een door het bestuur nader vast te stellen bedrag.

Uitvoeringsreglement
Het uitvoeringsreglement regelt de verhouding tussen de bij SPOV aangesloten werkgevers en het pensioenfonds.

 Contact

> Neem contact met ons op
> Contactformulier
> Volg ons via:
 Volg SPOV op facebook  

 Vraag het Jaquelina