Enter Title

Minimaliseren

De meest gestelde vragen over het Uniform Pensioenoverzicht

Algemeen
Over uw persoonlijke gegevens
Over het pensioen dat u kunt verwachten
Over hoe zeker uw pensioen is

Algemeen

Wanneer krijg ik mijn pensioenoverzicht?
U ontvangt het jaarlijks pensioenoverzicht meestal halverwege het jaar, maar in ieder geval voor 1 oktober.

Waar vind ik mijn pensioenoverzicht?
Uw pensioenoverzicht vindt u in uw dossier op MijnSPOV. U vindt MijnSPOV op www.spov.nl en logt veilig en eenvoudig in met uw DigiD. 

Een aantal van mijn collega’s heeft hun pensioenoverzicht al ontvangen, ik nog niet. Klopt dat wel? 
We versturen niet alle pensioenoverzichten tegelijkertijd. Dit kan dus gebeuren. Wilt u zeker weten of uw pensioenoverzicht verstuurd is? Kijk dan in uw dossier op MijnSPOV. Als uw pensioenoverzicht hier niet staat, dan hebben wij het nog niet verstuurd.

Ontvangt u al pensioen? Dan ontvangt u uw pensioenoverzicht in ieder geval later.

Over uw persoonlijke gegevens

Op het pensioenoverzicht staat ‘U bouwt geen pensioen op over….’ Waarom bouw ik geen pensioen op over mijn volledige salaris?
Op uw pensioenoverzicht staat bij uw pensioengegevens dat u geen pensioen opbouwt over een deel van uw bruto loon. Uw ouderdomspensioen is namelijk een aanvulling op de AOW-uitkering. Omdat de AOW al in een deel van uw pensioen voorziet, bouwt u niet over uw hele salaris pensioen op. Het gedeelte van uw salaris waar u geen pensioen over opbouwt, wordt ook wel franchise genoemd.

De gegevens op mijn pensioenoverzicht kloppen niet. Wat kan ik daar aan doen? 
Uw persoonlijke gegevens (naam, adres, geboortedatum, burgerservicenummer) ontvangen wij van de gemeente (Basisregistratie personen) waar u bent ingeschreven. Neemt u hierover contact op met de gemeente. Van uw werkgever ontvangen wij uw salarisgegevens en het percentage dat u werkt in verhouding tot een volledig dienstverband. Hierover kunt u dus contact opnemen met uw werkgever. Let op! Op uw pensioenoverzicht staan de gegevens die op 31 december vorig jaar bij ons bekend waren. Als er na deze datum iets is veranderd dan ziet u dat nog niet op dit pensioenoverzicht.

Wat is het referentienummer?
Het referentienummer is een nummer waarmee u bekend bent in onze administratie. Als u contact met ons opneemt geeft u dan dit nummer aan ons door. Dan kunnen wij uw gegevens opzoeken.

Mijn partner staat niet op het pensioenoverzicht. Hoe komt dat?
Op uw pensioenoverzicht staan de gegevens die op 31 december bij ons bekend waren. Bent u na deze datum getrouwd, een geregistreerd partnerschap aangegaan of gaan samenwonen? Kijk dan of uw partner wel bekend is in MijnSPOV.

Lees hier meer over het partnerpensioen en het aanmelden van uw partner.

Waarom staat mijn ex-partner nog als partner op mijn pensioenoverzicht?
Op uw pensioenoverzicht staan de gegevens die op 31 december bij ons bekend waren. Als u na deze datum bent gescheiden, uw geregistreerd partnerschap heeft beëindigd of uw samenleving gestopt is dan ziet u dat nog niet op dit pensioenoverzicht. Bij echtscheiding en einde geregistreerd partnerschap ontvangen wij bericht van de gemeente over de beëindiging van uw relatie. Als u niet meer samenwoont moet u dit zelf aan ons doorgeven. U doet dit door het formulier Verklaring einde samenwonen ingevuld en ondertekend naar ons op te sturen.

Let Op! Wij verwerken de verdeling van uw pensioen bij echtscheiding niet automatisch in onze administratie. In de brochure Uw pensioen bij scheiden of uit elkaar gaan leest u hoe u de verdeling van het pensioen regelt.

Op mijn pensioenoverzicht staat maar één werkgever. Maar ik heb in het verleden ook via andere werkgevers pensioen opgebouwd bij jullie. Waarom staan deze werkgevers er niet op?
Op uw pensioenoverzicht staat alleen de werkgever die op 31 december bij ons bekend is. Als u pensioen bij ons heeft opgebouwd via meerdere werkgevers dan vermelden wij niet alle werkgevers. Wel kunt u aan de datum start deelname zien vanaf wanneer u pensioen bij ons opbouwt.

Op mijn pensioenoverzicht staat een voorwaardelijk ouderdomspensioen en partnerpensioen. Wat is dat?
Voorwaardelijk pensioen is een extra pensioen dat nog niet is ingekocht. Het recht op dit pensioen is definitief als het pensioen is ingekocht. Dit extra pensioen is meegeteld in uw te bereiken pensioen en wordt ingekocht bij ontslag, op de dag vóór uw pensionering of uiterlijk op 31 december 2020. Voor alle gevallen geldt dat er op het moment van inkoop voldoende geld in kas moet zijn. Is dit niet het geval? Dan gaan de sociale partners in overleg met elkaar om de financiering op te lossen.   

De hierboven vermelde informatie is een eenvoudige toelichting op de hieronder vermelde wettelijk verplichte tekst:
“Het pensioen dat voor u zal worden ingekocht omdat u in het verleden gedurende uw dienstbetrekking(en) een of meer perioden hebt gehad waarin minder pensioen is opgebouwd dan op grond van de fiscale regelgeving mogelijk is, wordt pas opgebouwd op het moment dat en voor zover de toegezegde aanspraken zijn gefinancierd. Wanneer uw deelname aan de pensioenregeling eindigt voordat deze aanspraken (volledig) zijn gefinancierd, heeft u alleen recht op het op dat moment gefinancierde en opgebouwde deel van deze pensioenaanspraken. Indien bij beëindiging van de deelname aan de pensioenregeling nog geen toegezegd pensioen over verstreken dienstjaren voor u is ingekocht en opgebouwd, heeft u dus ook geen recht op dit deel van uw toezegging. Als aan u is toegezegd dat pensioenaanspraken over verstreken dienstjaren worden ingekocht, dan moeten deze uiterlijk binnen vijftien jaren nadat de toezegging is gedaan, zijn gefinancierd. Wanneer u binnen die vijftien jaar met pensioen zou gaan, moeten de in te kopen pensioenaanspraken al eerder zijn gefinancierd, namelijk uiterlijk op het moment van uw pensionering. Een eenmaal gedane toezegging tot inkoop van aanspraken over het verleden kan in beginsel niet worden ingetrokken of gewijzigd.”

Staat er geen voorwaardelijk pensioen op uw pensioenoverzicht? Dan is dit niet voor u van toepassing.

Op mijn pensioenoverzicht staat een pensioen bij een andere pensioenuitvoerder dat in mindering wordt gebracht. Waarom is dat?
U heeft vóór 1 januari 1980 pensioen opgebouwd bij een ander pensioenfonds of verzekeraar. Dit was voordat u ging deelnemen aan de pensioenregeling van SPOV. U kon dit pensioen toentertijd niet overdragen naar SPOV. Met uw werkgever hebben wij daarom afgesproken dat het aantal pensioenjaren dat u bij het andere pensioenfonds of verzekeraar heeft opgebouwd, is meegenomen in de berekening van het aantal pensioenjaren bij SPOV. Op deze manier werd pensioenbreuk voorkomen. Het pensioen dat u heeft opgebouwd, is bij het oude pensioenfonds of verzekeraar blijven staan. Maar dit pensioen telt wel mee bij het vaststellen van de hoogte van uw pensioen hij SPOV. Als u met pensioen gaat keert het andere pensioenfonds of verzekeraar dit pensioen aan u uit. Daarom haalt SPOV dit pensioen op pensioendatum van uw pensioen bij SPOV af. Anders zou u namelijk dubbel pensioen ontvangen. 
Staat er geen pensioen van een andere pensioenuitvoerder op uw pensioenoverzicht? Dan is dit niet voor u van toepassing.

Wat voor een soort pensioenregeling heb ik?
Informatie over de pensioenregeling vindt u hier

Over het pensioen dat u kunt verwachten

Op mijn pensioenoverzicht staat dat ik op 67 jaar met pensioen ga, maar ik krijg eerder/later AOW. Hoe kan dat?
67 jaar was tot 1 januari 2019 de pensioenrichtleeftijd in de pensioenregeling van SPOV. U kunt uw pensioen ook eerder of later in laten gaan, bijvoorbeeld op AOW-leeftijd. Het moment waarop u uw pensioen laat ingaan, heeft gevolgen voor de hoogte van uw pensioen. Maak dus eerst een berekening in de pensioenplanner.U vindt de pensioenplanner in MijnSPOV. 

Op mijn pensioenoverzicht staan veel lagere bedragen dan voorheen. Hoe kan dat?
Is uw pensioen al voor een deel ingegaan? Dan klopt dat. U ontvangt dan twee pensioenoverzichten. Een voor het pensioen dat is ingegaan en een voor het deel dat u pensioen opbouwt. Is uw pensioen niet ingegaan? Neemt u dan contact met ons op. Wij kijken het graag voor na.

Wanneer moet ik de SPOV Anw-hiaatverzekering afsluiten?
Een SPOV-Anw-hiaatverzekering kan nodig zijn als uw partner geen, of maar gedeeltelijk recht heeft op een Anw-uitkering van de overheid. Meer hierover leest u hier.

Wat wordt er uitgekeerd als ik een SPOV Anw-hiaatverzekering heb afgesloten?
Zelf ontvangt u geen uitkering uit de SPOV Anw-hiaatverzekering. De uitkering uit deze verzekering is bedoeld voor uw partner als u komt te overlijden. Wat precies verzekerd is leest u hier.

Wat krijg ik als ik arbeidsongeschikt word?
Wat u krijgt als u arbeidsongeschikt wordt leest u hier

Waarom staan op het pensioenoverzicht andere bedragen dan in MijnSPOV?
Op uw pensioenoverzicht staat de stand van uw pensioen per 31 december. In MijnSPOV ziet u de meest actuele stand van uw pensioen. 

Waarom staan er geen nettobedragen op het pensioenoverzicht?
Het pensioenoverzicht is een wettelijk verplicht overzicht, waarin alleen bruto bedragen staan. Uw netto pensioen kunt u uitrekenen in de pensioenplanner. U vindt de pensioenplanner in MijnSPOV.

Hoe berekenen jullie hoeveel pensioen ik in de toekomst nog opbouw? 
Voor uw toekomstige pensioenopbouw gaan we uit van de pensioenregeling op 31 december. Het pensioen dat u nog opbouwt berekenen wij aan de hand van uw salaris in het voorgaande jaar. We gaan er hierbij vanuit dat alles in de toekomst blijft zoals het is. Maar er kan veel veranderen, bijvoorbeeld de pensioenregeling, uw salaris (deeltijdfactor) of u gaat uit dienst. Dit heeft allemaal invloed op de hoogte van uw (toekomstige) pensioen. In MijnSPOV ziet u de meest actuele stand van uw pensioen.

Over hoe zeker uw pensioen is

Waarom is mijn pensioen niet zeker?
Hierover leest u hier meer.

Meer weten?

Waar vind ik een totaaloverzicht van mijn pensioen en AOW?
Als u alleen pensioen heeft opgebouwd bij SPOV dan vindt u dit in MijnSPOV. Heeft u ook ergens anders pensioen opgebouwd? Dan krijgt u een totaaloverzicht op www.mijnpensioenoverzicht.nl. U logt op allebei de sites in met uw DigiD.

Welke keuzes heb ik met betrekking tot mijn pensioen?
Lees hier meer over de keuzes die u heeft.

Hoe kan ik contact opnemen als ik nog (andere) vragen heb?
Hier leest u hoe u ons kunt bereiken.

Wat is de factor A en waar heb ik deze voor nodig?
De factor A staat voor de pensioenaangroei in een kalenderjaar. Dit bedrag is dus het pensioen dat u heeft opgebouwd in een bepaald jaar. U heeft de factor A nodig voor uw belastingaangifte als u lijfrentepremies heeft betaald. Heeft u in 2019 lijfrentepremies betaald? Dan heeft u de factor A van 2018 nodig om de aftrek voor de inkomstenbelasting 2019 te berekenen. Voor deze berekening kunt u de rekenhulp lijfrente van de Belastingdienst gebruiken.

 

 Vraag het Jaquelina