Financiering

Hoe wordt uw pensioen gefinancierd?
Tijdens uw werkzame periode bouwt u iedere dag een deel van uw pensioen op. Die pensioenopbouw wordt betaald uit de premie die u en uw werkgever gezamenlijk afdragen. Bij de bepaling van deze premie hebben we rekening gehouden met een aantal zaken zoals:
> Hoeveel pensioen willen we opbouwen?
> Hoe oud verwachten wij dat onze deelnemers worden?
> Van welk rendement op de premie gaan wij uit?
 
Wat zit niet in de premie?
In de premie wordt geen rekening gehouden met de situatie dat we gemiddeld nog ouder kunnen worden dan we eerder dachten. Daarvoor heeft SPOV een extra reserve nodig. Deze extra reserve kan gefinancierd worden uit een hoger rendement of door het pensioen later in te laten gaan.

Wat gebeurt er met de premie?
In de statuten van SPOV staat beschreven wat het doel is van het fonds, namelijk het zorgen voor pensioenuitkeringen voor deelnemers en gepensioneerden. Dit doet het fonds door voldoende premie op te halen en het vermogen verantwoord te beheren. Het berekenen van de premie gebeurt altijd volgens het reglement van het fonds en binnen de wettelijke regelingen. Daar is zowel intern als extern toezicht op, bijvoorbeeld door De Nederlandsche Bank. Het geld in SPOV heeft nadrukkelijk een pensioenbestemming.

Wanneer kan het pensioen verlaagd worden?
Het is mogelijk dat de premie onvoldoende is. Of dat de rendementen op de beleggingen tegenvallen. Ook kan de rente laag zijn, waarmee we onze verplichtingen moeten waarderen. Wanneer er te weinig vermogen is of de beleidsdekkingsgraad laag is, kan het bestuur besluiten maatregelen te nemen. In het uiterste geval kan zelfs besloten worden om de pensioenen te verlagen. Dit risico lopen alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden.

Zijn er premies teruggestort in het verleden?
De laatste tijd is er veel aandacht in de politiek en in de media voor het terugstorten van gelden van pensioenfondsen naar de werkgever. SPOV heeft in het verleden nooit geld teruggestort aan één of meer werkgevers die bij het pensioenfonds zijn aangesloten. SPOV heeft een bestuur dat onafhankelijk van de verschillende werkgevers moet opereren. Dit is wettelijk vastgelegd. De bedrijfsleiding van één van de aangesloten ondernemingen kan geen “greep in de kas” doen. Het bestuur gaat over de gelden in het fonds en bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers (vakverenigingen).

 Contact

> Neem contact met ons op
Volg ons via:

 Vraag het Jaquelina