Uitslag verkiezingen verantwoordingsorgaan 2018

De uitslag van de verkiezingen voor het nieuwe verantwoordingsorgaan is bekend. Via de website en per telefoon zijn in totaal 3880 stemmen binnengekomen. Er zijn twaalf zetels verdeeld: zes voor de werknemers en zes voor de gepensioneerden.

 Werknemers

Aantal uitgebrachte stemmen: 1.979 (opkomstpercentage: 17,6%)
De zetels voor de werknemers zijn als volgt verdeeld:

 

 

Jack d'Hooghe  

FNV

Het verantwoordingsorgaan heeft als taak het gevoerde beleid van het pensioenfonds bestuur te controleren. Ieder besluit van het bestuur kan vergaande consequenties hebben voor de deelnemers van het fonds. Het is daarom van groot belang als verantwoordingsorgaan om het gevoerde beleid te toetsen en invloed uit te oefenen of de besluiten verantwoord zijn, maar ook rekening is gehouden met de belangen van alle deelnemers. Hier wil ik mij dan ook graag voor inzetten en een gezond financieel beleid.       

 

 Diona Kolen

 

FNV 

In de afgelopen termijn hebben wij er voor kunnen zorgen dat ons pensioengeld waardevast is gebleven.
Helaas is het niet mogelijk gebleken om te kunnen indexeren en dat vind ik te wijten aan het pensioensysteem zoals dat is opgelegd door de (Europese) regels.
In de afgelopen termijn heb ik diverse pensioencursussen gevolgd waardoor ik goed op de hoogte ben van de laatste stand van zaken. 

 

Erwin Smallenburg  


FNV 
Ik stel mij kandidaat om de belangen van zowel jong als oud te behartigen. De rekenrente en het NFTK zijn mij een doorn in het oog. De begerige Haagse blikken naar ons uitgesteld loon vertrouw ik voor geen meter. Ik wil er scherp op toezien dat bestuur van het fonds zuinig en verstandig met onze zuurverdiende centjes omgaat, zodat er voor alle generaties voldoende te verteren is en blijft.

 

  Harry Wind

 

CNV
 
Een aantal jaren geleden was ik een kritisch lid van de deelnemersraad SPOV. Mede tegen die achtergrond zou ik graag deel willen nemen aan de verkiezingen voor het VO. Ik ben in de breedte redelijk op de hoogte  van het reilen en zeilen binnen het SPOV en de huidige denkbeelden over pensioenen bij de deelnemers. Ook neem ik met enige regelmaat deel aan gesprekken tussen bestuur SPOV en de vakbonden. 

 

Jeroen Wijers

 

CNV
 
Kennis en kunde. Op dit moment ben ik één van de leden van het verantwoordingsorgaan welke ik met vol enthousiasme uitvoer. 
Deze kennis, opgedaan door o.a. scholing, training en het actief bijhouden van besluiten, wil ik inzetten in de nieuwe periode om bestuursbesluiten te toetsen, waarbij de belangen van de deelnemers voorop dienen te staan! Speerpunten zijn voor mij dat er weer indexatie plaats gaat vinden op onze pensioenen en duidelijke communicatie naar de deelnemers! Dank voor uw stem! 

 

  Eva Prins

 

CNV
Ik ben zeer gemotiveerd en leergierig. Ik zie dit als een kans om meer kennis op te doen en nog meer collega's te kunnen helpen. Ik heb oog voor de toekomst en vecht graag voor de belangen van collega's.

 

 

Gepensioneerden

Aantal uitgebrachte stemmen: 1.901 (opkomstpercentage: 16,5%)
 De zetels voor de gepensioneerden zijn als volgt verdeeld:

 

  John Marks

 

FNV 
Als secretaris van de huidige VO SPOV heb ik enige jaren ervaring. Het verhaal van toezicht en mee denken met het bestuur is van belang voor alle betrokkenen binnen SPOV waarbij de inzet van gepensioneerden, mede gelet op de verhoging van het aantal gepensioneerden, in de toekomst nog belangrijker wordt.

 

  Henk de Vries

 

FNV 

 

Ik wil mij graag inzetten om de belangen van de deelnemers en gepensioneerden te behartigen en heb interesse in de problematiek rondom de pensioenen. Wat ik belangrijk vind is dat er goed op de winkel wordt gepast, om ook de pensioenen naar de toekomst toe te garanderen en wil daar graag mijn steentje aan bij dragen. 

 

  Michiel Simons

 

CNV 

Mijn ambitie is om in het verantwoordingsorgaan een functionele rol in te nemen. Daarbij zal ik kritische vragen stellen over het financieel en beleggingsbeleid van het pensioenfonds, zodat onze gezamenlijke belangen op de juiste manier behartigd worden. Ik vind het erg belangrijk dat er sprake is van een gezond financieel beleid en dat de risico’s op het beleggingsbeleid op een verantwoorde wijze worden getoetst. 

Karel Hoogsteder

 

CNV
De afgelopen 4 jaar is er veel gebeurd. Een ervan is de beleidsdekkingsgraad. Deze was eind november 2017 108,7%. Bij 110% mag het fonds gedeeltelijk indexeren. Hier zal ik mij sterk voor maken! Wij moeten niet willen dat de doorsneepremie verdwijnt zoals de politiek wil. Want dan kan het zijn dat er eerder moet worden gekort. Daarom, geef mij weer uw stem, zodat ik mijn werk voor u kan voortzetten. Of u lid of geen lid van een bond bent, maakt voor mij niet uit.  

 

Dirk van Setten

 

Ik heb nu drie jaar in het verantwoordingsorgaan gefunctioneerd. Het werk bevalt me en ik ben ingewerkt. Er staat de komende jaren veel te gebeuren op het gebied van de pensioenen in Nederland. Daar wil ik bij zijn.
Verder vind ik het belangrijk dat de deelnemers van het fonds via het verantwoordingsorgaan toezicht kunnen houden op het beleid en de uitvoering van dat beleid door het pensioenfonds. ik wil daar mijn bijdrage aan leveren. 

 

Vincent Klok Van het bestuur van een pensioenfonds wordt gedegen behartiging verwacht van de belangen van alle deelnemers en gepensioneerden. Goed toezicht op en advies aan het bestuur is daarbij van belang. Een Verantwoordingsorgaan geeft die kans. Met de kennis en ervaring die ik in werk en nevenactiviteiten heb opgebouwd heb ik mij de laatste 4 jaar namens de onafhankelijke gepensioneerden, met oog voor de belangen van alle betrokkenen, ingezet in het Verantwoordingsorgaan. En ik wil dat graag nog een periode van 4 jaar doen. 

 

Wat gaat er nu gebeuren?

Het nieuwe verantwoordingsorgaan gaat per 1 juli 2018 van start. Voor die datum worden de leden officieel benoemd. Hierna zullen de nieuwe leden vier jaar lang deel uitmaken van het verantwoordingsorgaan.

Wat doet het verantwoordingsorgaan?

Het verantwoordingsorgaan heeft een aantal belangrijke taken. Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het gevoerde beleid en de wijze waarop dat is uitgevoerd. Daarnaast brengt het verantwoordingsorgaan adviezen uit aan het bestuur. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit  zes leden gekozen door werknemers, zes leden gekozen door gepensioneerden en twee leden voorgedragen door werkgevers.

 

Bekijk de video Bestuur en toezicht over uw pensioen.

 


 

 Contact

> Neem contact met ons op
Volg ons via:

 Vraag het Jaquelina