De bestuurlijke organisatie

Het bestuur 
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor alles wat SPOV doet. Het dagelijks beleid, de bestuursadvisering, het vermogensbeheer en de uitvoering van de pensioenregeling zijn uitbesteed aan uitvoeringsorganisatie SPF Beheer bv. Daarnaast wordt het bestuur ondersteund door een aantal commissies. En er vindt overleg plaats tussen het bestuur en de Toezichthouders, zoals De Nederlandsche Bank.

Agendacommissie
De agendacommissie bereidt de bestuursvergaderingen voor en zorgt voor de kwaliteit en samenhang van het beleid van het fonds.

Pensioencommissie
De pensioencommissie adviseert het bestuur over het pensioenreglement, de uitvoering van het pensioen en over toetredingsverzoeken van ondernemingen. De pensioencommissie doet tevens uitspraken over zaken waarbij een deelnemer het niet eens is met de beslissing van het fonds over de toepassing van de pensioenregeling.

Beleggingscommissie
De beleggingscommissie adviseert over de verdeling van het vermogen over diverse beleggingscategorieën en over beleggingsdoelstellingen. De commissie bestaat uit bestuurders en externe adviseurs. Deze adviseurs beschikken over specifieke en actuele kennis die nodig is om het verantwoorde beleggingsbeleid vorm en inhoud te geven.

Auditcommissie
De auditcommissie adviseert het bestuur onder andere over de jaarrekening en de begroting.

Klachtencommissie
In de klachtencommissie worden klachten behandeld over de wijze van uitvoeren van de pensioenregeling door SPF Beheer bv.

Verantwoordingsorgaan 
Per 1 juli 2014 bestaat het verantwoordingsorgaan uit zes leden gekozen door deelnemers, zes leden gekozen door gepensioneerden en twee leden voorgedragen door werkgevers. Het bestuur legt verantwoording af over het gevoerde beleid aan het VO. Heeft het bestuur op evenwichtige wijze rekening gehouden met de belangen van iedereen? De mening van het VO komt in het jaarverslag van het pensioenfonds.

Raad van toezicht

De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken bij het pensioenfonds. De raad van toezicht bestaat uit drie personen die onafhankelijk zijn en dit tot uiting laten komen in het toezicht.  

Toezichthouders
Naast De Nederlandsche Bank houdt ook de Autoriteit Financiële Markten toezicht op SPOV. In de pensioenwet is vastgelegd dat het fonds aan financiële eisen moet voldoen opdat de deelnemers weten hoe gezond het fonds is. De toetsing van de financiële situatie wordt beoordeeld door De Nederlandsche Bank. Eenmaal per jaar vindt overleg plaats met vertegenwoordigers van De Nederlandsche Bank. De Autoriteit Financiële Markten houdt toezicht op de voorlichting van het SPOV.

Naar boven

 Contact

> Neem contact met ons op
Volg ons via:

 Vraag het Jaquelina