Ons profiel

Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer
Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer (SPOV) is een niet verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds voor ondernemingen die vallen onder de cao Openbaar Vervoer. SPOV biedt de aangesloten ondernemingen, werknemers en voormalige werknemers binnen de bedrijfstak een goede en moderne pensioenregeling. Het pensioenfonds heeft een belegd vermogen van circa € 3,5 miljard en is met meer dan 10.500 deelnemers, ruim 5.000 voormalige deelnemers en meer dan 11.000 gepensioneerden een middelgrote speler.

Het bestuur
Per 15 juli 2014 zitten er in het bestuur drie vertegenwoordigers van de werknemers (voorgedragen door de vakorganisaties), vier vertegenwoordigers van de werkgevers (namens de werkgeversverenigingen), twee gepensioneerden (voorgedragen door gepensioneerden uit het verantwoordingsorgaan) en twee onafhankelijke deskundigen. Vanuit een persoonlijke betrokkenheid bij de sector en een gezamenlijke verantwoordelijkheid behartigt het bestuur op een evenwichtige wijze de belangen van alle betrokkenen bij het pensioenfonds. Deelnemers, gewezen deelnemers, gepensioneerden en aangesloten ondernemingen kunnen rekenen op deskundig en integer handelen van het bestuur. Het bestuur hecht veel waarde aan een heldere communicatie met de achterban over het beleid, de prestaties en de risico’s die de belanghebbenden daarbij lopen. Want het bestuur is zich bewust van de maatschappelijke functie die het fonds bekleedt op het gebied van de oudedagsvoorziening voor deelnemers en gepensioneerden.

De pensioenregeling
De regeling van SPOV is een uitkeringsovereenkomst, gebaseerd op het gemiddeld genoten salaris. Dat houdt in dat de hoogte van het pensioen dat u straks krijgt uitgekeerd, min of meer vaststaat als u nu tot uw pensioendatum pensioen blijft opbouwen. De deelnemers hebben de mogelijkheid om een goed ouderdoms- en partnerpensioen op te bouwen. Daarnaast biedt SPOV als extra mogelijkheid een Anw-hiaatverzekering aan op vrijwillige basis. De pensioenregeling kent diverse keuzemogelijkheden, waarmee het ouderdomspensioen binnen bepaalde grenzen op individuele wensen kan worden afgestemd.

Het beleggingsbeleid
SPOV heeft een solide beleggingsbeleid. Hierin staat het behalen van een optimaal en verantwoord beleggingsresultaat centraal. In het beleggingsbeleid van SPOV zijn uitgangspunten voor corporate governance en maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) verankerd. Als basis voor het MVB-beleid onderschrijft het bestuur de principes van Global Compact en Responsible Investment. Hierbij heeft het bestuur van SPOV extra gewicht toegekend aan het tegengaan van kinderarbeid, aan goed milieubeleid, mensenrechten en verantwoorde topbeloningen. Het bestuur distantieert zich van investeringen in controversiële wapens, zoals clusterbommen, landmijnen, biologische, chemische en nucleaire wapens en wapens met verarmd uranium.

De uitvoering
Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer heeft de uitvoering van de pensioenregeling(en), de ondersteuning van het bestuur en het beheer van het vermogen van het fonds uitbesteed aan de uitvoeringsorganisatie SPF Beheer bv. Tussen het fonds en de uitvoerder is een contract afgesloten waarin staat welke taken SPF Beheer bv uitvoert en hoe deze taken moeten worden uitgevoerd. Het bestuur van SPOV blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het fonds.

Naar boven

 Contact

> Neem contact met ons op
Volg ons via:

 Vraag het Jaquelina