Raad van toezicht

Per 1 juli 2014 heeft de raad van toezicht tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken bij het pensioenfonds. De raad moet onder meer toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. De raad heeft ook een adviserende taak en moet op een aantal punten zelfs goedkeuring geven aan besluiten van het bestuur. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening. 


De raad van toezicht bestaat uit drie personen die onafhankelijk zijn en dit tot uiting laten komen in het toezicht. De voorzitter van de raad van toezicht is mevrouw W.A.P.J. Caderius van Veen. Leden van de raad van toezicht zijn de heer  A.J.C. de Ruiter en mevrouw A. Bouwhuis (met ingang van 16 april 2018).


 Contact

> Neem contact met ons op
Volg ons via:

 Vraag het Jaquelina